آقای اسماعیل ولی خانی به سمت معاونت اجرایی و فناوری اطلاعات دبستان شهدای موتلفه اسلامی دماوند منصوب گردید.

آقای رضاحاجی عربی به سمت معاونت آموزشی دبستان شهدای موتلفه اسلامی دماوند منصوب گردید .

آقای مهران کربلایی اسدی به سمت معاونت پرورشی دبستان شهدای موتلفه اسلامی منصوب گردید.

آقای محمد جواد مقدم به سمت مربی تخصصي قرآن و آداب اسلامی دبستان شهدای موتلفه اسلامی منصوب گردید .

 آقای علی اصغر نورزاده به سمت آموزگارپایه ششم  دبستان شهدای موتلفه اسلامی دماوند منصوب گردید .

 آقای محمد رضا پیشه ور به سمت ناظم دبستان شهدای موتلفه اسلامی دماوند منصوب گردید .
آقای محمد جواد علی اکبری به سمت آموزگار پایه چهارم دبستان شهدای موتلفه اسلامی دماوند منصوب گردید .

 

 

 

 

فهرست