باعرض تسلیت شهادت مظلومانه مردم مظلوم فلسطین جلسه مهر ماه شورای آموزگاران در روز چهارشنبه ۲۶ مهر از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۹ در نمازخانه دبستان با حضور همکاران محترم همراه با صرف صبحانه برگزار گردید. در این جلسه موارد بسیار مهمی توسط مدیریت و در خصوص برنامه های آموزشی، پرورشی و اجرائی توسط معاونین مطرح گردید وهمچنین برگزاری انتخابات نماینده معلمان در نهایت با انتخاب سرکار خانم شمس به پایان رسید.

فهرست