برگزاری مانور زلزله برای دانش آموزان حاضر در مدرسه و دانش آموزان داخل منزل جهت آمادگی برای مواقع بروزخطر 1400/09/08

فهرست