حضور تعدادی از دانش آموزان پایه دوم و ششم با توجه به گروه بندی انجام شده در مدرسه برای دریافت کتاب آشنایی با معلمان و فضای مدرسه

پایه دوم

پایه ششم

آماده سازی فضای کلاس های آموزشی برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ توسط معلمان محترم

فهرست