دستاوردها

فعالیت هایی در راستای کشف استعداد دانش آموزان :

 ماکت سازی ، کلاس های باستانی ، انیمیشن سازی ، بازی سازی

آشنایی دانش آموزان با سنت ائمه به صورت کارگاهی:

دوره های چند گانه در قالب هیئت

بست و گسترش تفکر انسان صالح :

 اجرای سرود در مناطق مختلف در سطح شهرستان ، اجرای مراسمات استانی و مشارکت در مراسمات ارگان های دولتی و …

فهرست