کادر آموزشی

آقای عزیزی

آموزگار ششم

آقای مجتبی علی اکبری

آموزگار ششم

آقای فاضلی

مربی زبان

آقای ستاری

آموزگار پنجم

آقای محمد جواد مشهدی

آموزگار پنجم

آقای محمد جواد مقدمی

مربی تخصصی قرآن و آداب اسلامی

آقای حبیب عسگری

مربی ورزش

آقای ابراهیمی

آموزگار چهارم

آقای محمد حسین دانائی

آموزگار چهارم

خانم مژگان اسماعیلی

مربی هنر دوره دوم

خانم فاطمه ساداتی

مربی پیش دبستانی

خانم معصومه محمودی

مربی پیش دبستانی

خانم زهرا مشهدی محمدی

آموزگار پایه سوم

خانم مهناز شادالوئی

مربی هنر دوره اول

خانم محبوبه حاجی عربی

آموزگار پایه اول

خانم عاطفه خلیلی

آموزگار پایه اول

خانم پروانه آبائیان

آموزگار پایه سوم

خانم فاطمه شمس

آموزگار پایه دوم

خانم زهرا گراوند

آموزگار پایه دوم

خانم مرضیه فاضلی

مربی زبان

خانم بدیعی

مربی رباتیک
فهرست