کادر آموزشی

آقای محمدی

دبیر پایه ششم

آقای قرائی

دبیر پایه ششم

آقای نادی

دبیر پایه پنجم

آقای خلیلی

دبیر پنجم

آقای مظلومی

دبیر پنجم

آقای ابراهیمی

دبیر پایه چهارم

آقای حاجی علی اکبری

دبیر پایه چهارم

آقای انصاری میرزا

دبیر پایه چهارم

خانم سعیدی

دبیر پایه دوم

خانم کاشانی

دبیر پایه دوم

خانم شکرالهی

دبیر پایه اول

خانم سیاوشی

دبیر پایه اول

خانم آبائیان

دبیر پیش دبستانی

مصطفی منایی

دبیر ورزش

خانم شادالوئی

دبیر هنر دوره اول

آقای میر هادی

دبیر هنر دوره دوم

آقای پورهمتی

دبیر زبان
فهرست