کادر آموزشی

آقای عزیزی

دبیر ششم

آقای نورزاده

دبیر ششم

آقای مظلومی

دبیر پنجم

آقای ستاری

دبیر پنجم

آقای ابراهیمی

دبیر چهارم

آقای علی اکبری

دبیر چهارم

آقای مقدم

دبیر تخصصی قرآن و آداب اسلامی

آقای فاضلی

دبیر زبان

خانم ساداتی

دبیر پیش دبستانی

خانم حبیبی

دبیر پیش دبستانی

خانم سیاوشی

دبیر پایه اول

خانم شمس

دبیر پایه اول

خانم سعیدی

دبیر پایه دوم

خانم کاشانی

دبیر پایه دوم

خانم مشهدی محمدی

دبیر پایه سوم

خانم آبائیان

دبیر پایه سوم

آقای سبحان نورمحمدی

دبیر هنر دوره دوم

خانم شادالوئی

دبیر هنر دوره اول
فهرست