کادر آموزشی

آقای ...

دبیر ششم

آقای ...

دبیر ششم

آقای مهندس مظلومی

دبیر پنجم

آقای ستاری

دبیر پنجم

آقای ابراهیمی

دبیر پایه چهارم

آقای کربلائی اسدی

دبیر پایه چهارم

خانم مشهدی محمدی

دبیر پایه سوم

خانم صلاحی

دبیر پایه سوم

خانم سعیدی

دبیر پایه دوم

خانم کاشانی

دبیر پایه دوم

خانم سیاوشی

دبیر پایه اول

خانم شمس

دبیر پایه اول

آقای میر هادی

دبیر هنر دوره دوم

آقای پورهمتی

دبیر زبان

مصطفی منایی

دبیر ورزش

خانم آبائیان

دبیر پیش دبستانی

خانم ساداتی

دبیر پیش دبستانی

خانم شادالوئی

دبیر هنر دوره اول
فهرست