کادر اداری و اجرایی

فناوری اطلاعات

جناب آقای مهندس ولی خانی

مهماندار

جناب آقای جوانشیر

معاون پرورشی

جناب آقای میرزائی

دفتر دار

سرکار خانم صداقت

معاون اجرایی

جناب آقای نصیبی

کمک معاون آموزشی

جناب آقای خلیلی

معاون آموزشی

سرکار خانم غیب الهی

مربی بهداشت و مسئول روابط عمومی

سرکار خانم نهاوندی

مهماندار

سرکار خانم کریمی
فهرست