کادر اداری و اجرایی

معاونت اجرائی
جناب آقای  ولی خانی
معاون پرورشی
جناب آقای کربلایی اسدی
مربی بهداشت و مسئول روابط عمومی
سرکار خانم...
معاونت آموزشی
جناب آقای حاجی عربی
ناظم
جناب آقای  پیشه ور 
مهماندار
جناب آقای جوانشیر
کمک معاون آموزشی
جناب آقای خلیلی
دفتر دار
سرکار خانم نهاوندی
مهماندار
سرکار خانم کریمی
فهرست