کادر اداری و اجرایی

فناوری اطلاعات

جناب آقای مهندس ولی خانی

معاون پرورشی

جناب آقای ملاوردی

مسئول پرورشی

جناب آقای میرزائی

معاون آموزشی

سرکار خانم غیب الهی

معاون اجرایی

جناب آقای نصیبی

کمک معاون آموزشی

سرکار خانم نهاوندی

دفتر دار

سرکار خانم صداقت

مهماندار

جناب آقای جوانشیر

مهماندار

سرکار خانم کریمی
فهرست