کادر اداری و اجرایی

معاونت اجرائی و مسئول فناوری
جناب آقای  ولی خانی
ناظم
جناب آقای علائدینی
معاونت پرورشی
جناب آقای کربلایی اسدی
دفتر دار
سرکار خانم صداقت
معاونت آموزشی 
جناب آقای خلیلی
مهماندار
سرکار خانم کریمی
مسئول آموزش دوره اول
سرکار خانم قلی زاده 
مهماندار
جناب آقای بابائی
فهرست