گزارش جلسات انجمن

جلسه اول

اطلاعات برگزاری

تاریخ:1400/08/04

ساعت:10:00 الی 11:30

محل برگزاری: دفتر مدیریت

تعداد شرکت کنندگان:6 نفر

اسامی حاضرین و غایبین: آقای نصیبی ،  آقای حسینی ، آقای رضائی ، خانم آقائی ، خانم عاشوری ، خانم شریف خطیبی

گزارش / مصوبات

در این جلسه در رابطه با انتخاب هیئت رئیسه و انتخاب نماینده جهت شرکت در شورای مدرسه ، موضوع آموزش خانواده و فرایند چگونگی حضوری شدن مدرسه در شرایط کرونایی بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری صورت پذیرفت.

تصاویر جلسه

جلسه دوم

اطلاعات برگزاری

تاریخ:1400/09/09

ساعت:13:00 الی 14:30

محل برگزاری: دفتر مدیریت

تعداد شرکت کنندگان:8 نفر

اسامی حاضرین و غایبین: آقای نصیبی ،  آقای حسینی ، آقای رضائی ، خانم آقائی ، خانم عاشوری ، خانم شریف خطیبی ، آقای مظلومی ، آقای میرزائی

گزارش / مصوبات

آسیب شناسی کلاس های نیمه حضوری در شرایط کرونا
تصمیم گیری در ارتباط با برگزاری کلاس های آموزش خانواده

تصاویر جلسه

جلسه سوم

اطلاعات برگزاری

تاریخ:1401/01/22

ساعت:13:00 الی 14:30

محل برگزاری: دفتر مدیریت

تعداد شرکت کنندگان:6 نفر

اسامی حاضرین و غایبین: آقای نصیبی ،  آقای حسینی ، آقای رضائی ، خانم آقائی ، خانم عاشوری ، خانم شریف خطیبی

گزارش / مصوبات

برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان مدرسه باحضور مدیریت محترم و اعضای انجمن اولیا و مربیان و نماینده معلمان پیرامون مسائل مدرسه و تصمیم گیری در ارتباط با مراسم بزرگداشت هفته معلم و کلاس های تابستانی برگزار گردید

تصاویر جلسه

جلسه چهارم

اطلاعات برگزاری

تاریخ:1400/11/04

ساعت:13:00 الی 14:30

محل برگزاری: دفتر مدیریت

تعداد شرکت کنندگان:8 نفر

اسامی حاضرین و غایبین: آقای نصیبی ،  آقای حسینی ، آقای رضائی ، خانم آقائی ، خانم عاشوری ، خانم شریف خطیبی

گزارش / مصوبات

برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان مدرسه باحضور مدیریت محترم و اعضای انجمن اولیا و مربیان و نماینده معلمان پیرامون افزایش روزهای حضوری از،۲ روز به ۳ روز و گرامیداشت ایام دهه فجر

تصاویر جلسه

جلسه پنجم

اطلاعات برگزاری

تاریخ:1401/01/22

ساعت:13:00 الی 14:30

محل برگزاری: دفتر مدیریت

تعداد شرکت کنندگان:6نفر

اسامی حاضرین و غایبین: آقای نصیبی ،  آقای حسینی ، آقای رضائی ، خانم آقائی ، خانم عاشوری ، خانم شریف خطیبی

گزارش / مصوبات

برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان مدرسه باحضور مدیریت محترم و اعضای انجمن اولیا و مربیان پیرامون تصمیم گیری در ارتباط با مراسم بزرگداشت هفته معلم و کلاس های تابستانی برگزار گردید.

تصاویر جلسه

فهرست