درس علوم شناخت اجزا و نحوه کار با تلسکوپ و مشاهده خورشيد و ماه با تلسکوپ در آسمان مدرس آقای عزيزي

کلاس ریاضی معرفی و محاسبه محيط و مساحت و حجم اشکال هندسی با استفاده از ابزار های کمک آموزشی مدرس آقای علی اکبری

 

برگزاری کلاسهای آنلاین در روزهای تعطیل و غير حضوری
فهرست