?مسابقه دلنوشته مادر?

گل های بهشت سایبانت مادر
یک دسته ستاره ارمغانت مادر
غیر تو نبود که چشم به راهم باشد
قربان نگاه مهربانت مادر
روز مادر مبارک

فهرست