برگزاری مراسم دلنوشته ای برای کودکان فلسطینی در روز سه شنبه ۲۵ مهر در دبستان

همچنین : ۱.آگاه سازی دانش آموزان نسبت به اشغال فلسطین توسط رژیم کودک کش اسرائیل ۲. مسابقه نقاشی ۳.برگزاری مراسم یادبود ۴. نصب پرچم رژیم صهیونیستی در ورودی هر کلاس جهت عبور دانش آموزان از روی آن ۵. جمع آوری کمک های دانش آموزی تحت عنوان پویش عاطفه ها جهت ارسال کمک های نقدی برای کودکان فلسطینی از دیگر برنامه های دبستان خواهد بود.

فهرست